သင္နဲ႕သင့္ခ်စ္သူၾကားမွာ ဘယ္ေတာ့မွညွိယူလို႕မရႏုိင္တဲ့အခ်က္က ဘာလဲ ?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *