သင္နဲ႕သင့္ခ်စ္သူက ဘယ္ဆယ္လီစံုတြဲနဲ႕ တူမလဲ ?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *