သင့္ကိုအရာအားလံုးထက္ပိုခ်စ္တဲ့သူက ဘယ္သူျဖစ္မလဲ ?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *